Statuten & Algemeen Reglement Wielerclub Serskamp

Algemeen

Laatste aanpassing 17/11/2021

Op 14 april 1979 werd een wielertoeristenclub opgericht onder de benaming  W.T.C. De Volkskringvrienden, welke in januari 2006 gewijzigd werd in Wielerclub Serskamp.

Het clublokaal is in het café Cabana, Wanzelesteenweg 78-80  –  9260 Serskamp.

Doel van de club is om in clubverband recreatief wielertoerisme te beoefenen.

De club staat voor iedereen open.

Clubleden zorgen ervoor dat zij mekaar en de groep niet in gevaar brengen tijdens de clubactiviteiten. Er wordt samengewerkt op basis van respect voor elkaar en inzet voor de club en zijn maatschappelijk doel.

Eventuele geschillen die in de hierna volgende artikelen niet voorzien zijn, zullen door het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld worden.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter (en bij diens afwezigheid de secretaris) doorslaggevend.

Bestuur

Het bestuur is belast met de algehele leiding van de Wielerclub.

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement en andere bepalingen binnen de vereniging.

De secretaris voert de administratie van de vereniging. Hij maakt een verslag van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken en brieven met betrekking tot de Club worden door hem ondertekend. Hij houdt een ledenlijst en het clubarchief bij.

De penningmeester draagt zorg voor de jaarlijkse begroting en maakt verslag van de financiële toestand. Hij maakt hievoor jaarlijks een balans op.  Hij doet uitgaven volgens de door het bestuur besloten zaken.  Hij staat ook in voor de opvolging van de betaling van de lidgelden.

Het bestuur heeft iedere bestuursvergadering het recht om uitleg te vragen over de toestand van de kas.  Minstens 1 maal per jaar (bij voorkeur op de bestuursvergadering voor de algemene vergadering) zal door de schatbewaarder een kasverslag worden voorgelegd.  Al de uitgaven worden door het bestuur beslist.

Geen der bestuursleden of andere hierbij niet genoemde kunnen, uit naam van de vereniging, in- of aankopen doen, behoudens die welke door het bestuur zijn goedgekeurd.

De club zal bestuurd worden door mininmum drie (3) en maximum zeven (7) bestuursleden. De taken en eventuele bestuursfuncties worden onder de leden van het bestuur verdeeld.

Leden kunnen opgenomen worden in het bestuur op voordracht van minimum 3 bestuursleden. De nieuwe bestuursleden moeten op de eerstvolgende algemene vergadering door 2/3 van de aanwezige leden bekrachtigd worden in hun bestuursmandaat.

Het bestuur en of andere medewerkers van de vereniging zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel door personen of schade aan goederen of diefstal van eigendommen, bij evenementen die zijn georganiseerd door de vereniging.

Bij hoogoplopende twisten, fysiek en psychisch geweld, het veroorzaken van een spiraal van verwijten en agressie en soortgelijke vormen van ongepast gedrag in woord en daad, zal het bestuur ingrijpen en beslissen geval per geval op basis van de voorliggende elementen. In voorkomend geval kan het bestuur beslissen om een clublid te schorsen voor bepaalde clubactiviteiten of voor de duur van een seizoen.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur is verplicht tenminste eenmaal per maand te vergaderen, met dien verstande dat hiertoe wel een agenda aanwezig is.

Op een bestuursvergadering dienen tenminste drie bestuursleden aanwezig te zijn om beslissingsbevoegdheid te hebben.

Tijdens de bestuursvergadering wordt de datum van de volgende bijeenkomst vastgelegd.

De bestuursvergaderingen kunnen vervroegd of uitgesteld worden op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden.

Voorstellen worden door een meerderheid van het bestuur  verworpen of aangenomen.  Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter (en bij diens afwezigheid van de secretaris) doorslaggevend.

Het bestuur kan voor elke vergadering agendapunten toevoegen welke door leden zijn ingebracht. Deze agendapunten dienen tenminste veertien dagen voor die vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Zij dienen tevens voorzien te zijn van een behoorlijke toelichting.

Alle uitgaven van en tijdens de bestuursvergaderingen (huur zaal, consummaties, vertsturen uitnodigingen, …) zijn ten laste van de clubkas.

Algemene ledenvergadering

Éénmaal per jaar, bij voorkeur tijdens de maand januari of februari, zal een algemene vergadering plaatsvinden.  Tijdens die vergadering kunnen de statuten eventueel aangepast worden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden of op verzoek van 2/3 van de leden.

Het bestuur houdt zich het recht voor om voorstellen, welke niet op de agenda zijn geplaatst, niet in behandeling te nemen.

De voorzitter heeft het recht om leden, welke zich op die vergadering onbehoorlijk gedragen, het woord te ontnemen of zelfs verdere bijwoning van de vergadering te ontzeggen.

Lidgelden en vergoedingen

Om lid te worden en te blijven van Wielerclub Serskamp dient een kandidaat-lid zijn lidgeld te betalen vóór 1 januari van het jaar dat het toekomstige fietsseizoen vooraf gaat. Het lidmaatschap wordt jaarlijks betaald en geldt voor één volledig kalenderjaar ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 40,00 en kan jaarlijks door het bestuur aangepast worden.

Leden die hun bijdrage niet betalen binnen de voorziene termijn, worden geacht ontslagnemend te zijn.

Bestuursleden hebben geen recht op aanspraak voor vergoeding, in welke zin dan ook, voor het bijwonen van vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten. Bij bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken.

Leden die deelnemen aan de door de club ingerichte activiteiten, worden voor hun inzet beloond in functie van hun deelname aan deze activiteiten. Het bestuur bepaalt welke activiteiten hiervoor in aanmerking komen en waaruit de beloning bestaat.

De bestuurleden zijn gratis lid van de club en genieten van alle voordelen. Tevens dienen zij en hun partner geen bijdrage te betalen voor de activiteiten die door de Club worden georganiseerd.

De leden die gebruik maken van de wagen(s) van de collega’s of van de club om zich naar de start van een rit of rally te begeven, dienen SPONTAAN een bijdrage te leveren om de kosten te helpen dekken.  Dit dient in overleg met de chauffeur te gebeuren.

Clubkledij

Voor alle clubactiviteiten alsook alle andere ritten die gelden voor één van de door Wielerclub Serskamp georganiseerde clubkampioenschappen is het dragen van de clubkledij (trui/vest en broek) verplicht, tenzij de clubkledij door slijtage of ongeval te kort schiet op het vlak van comfort, verkleuring en hygiëne. Het bestuur neemt terzake een beslissing. Dit geldt ook als de voorraad clubkleding opgebruikt is zodat nieuwe leden of clubleden met afgekeurde kleding zich geen nieuw materiaal kunnen aanschaffen.

Ten allen tijde kan een lid een bijkomende clubuitrusting aankopen. Hiertoe dient hij contact op te nemen met iemand van het bestuur die de bestelling zal plaatsen bij de gebruikelijke leverancier. De bijkomende uitrusting kan aangeschaft worden tegen de kostprijs die door de leverancier aan Wielerclub Serskamp gevraagd wordt. Bestellingen kunnen enkel doorgaan indien er minimum 10 stuks kunnen besteld worden.

In geval van afwijkende door het bestuur niet goedgekeurde kledij, is het lid weliswaar gerechtigd deel te nemen aan de activiteit, doch zijn prestaties op deze activiteit zullen niet meegerekend worden voor het clubkampioenschap.

Voor alle activiteiten die niet door Wielerclub Serskamp zijn georganiseerd, is de uitrusting principieel vrij, maar uit respect en dankbaarheid ten overstaan van de sponsors van Wielerlub Serskamp wordt ieder lid verzocht zoveel als mogelijk de clubkledij te dragen.

Bij het uitreiken van de (gesponsorde) kleding wordt tussen de vereniging en het betreffende lid een contract afgesloten waarin wordt vermeld welke kleding is uitgereikt en onder welke voorwaarden.  Deze voorwaarden worden door het bestuur bepaald.

Verzekering

De in het jaarlijkse lidgeld vervatte verzekering bestaat uit een ongevallenverzekering, een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een rechtsbijstandverzekering. Deze dekken de lichamelijke schade aan derden alsook de eigen lichamelijke schade. De verzekering dekt echter niet de eigen stoffelijke schade (beschadiging of diefstal fiets). Voor zover een lid ook zijn eigen stoffelijke schade wenst te verzekeren, zal hij hiertoe zelf de nodige initiatieven dienen te nemen.

In geval een lid bij schadegeval gebruik wenst te maken van de waarborgen gedekt door de verzekeringspolis dient hij binnen de 24 uur contact op te nemen met de secretaris van Wielerclub Serskamp, die in samenspraak met het lid de nodige formaliteiten zal vervullen.

Samenvattend : 24 op 24 uur verzekerd ook indien je alleen fietst.

Verzekerd tegenover DERDEN (burgerlijke aansprakelijkheid)

PERSOONLIJK (overlijden/medische kosten/werkonbekwaamheid)

RECHTSBIJSTAND (advocaat door U te kiezen tot max. 6.200 € per schadegeval)

Bij de secretaris is een kopie van de polis aanwezig, die ten allen tijde geraadpleegd kan worden.

Ritten en clubactiviteiten

We onderscheiden drie soorten ritten : de zondagsritten, de woensdagavondritten en de rally’s.

Het vertrekuur, zoals op het programma vermeld, dient stipt opgevolgd te worden. Vertrekplaats is steeds parking voor ‘Schoenen Van Herreweghe’, tenzij anders vermeld op het programma.  De aankomst is steeds in ons lokaal Cabana.

Bij vertrek zal elk aanwezig lid zijn handtekening plaatsen op de aanwezigheidslijst die in de volgwagen of in het clublokaal zal aanwezig zijn.

Het bestuur zal de fietstochten uitstippelen en de afstand bij benadering bepalen.

Materiaal & Wegcode

In het belang van eenieder wordt het dragen van een valhelm ten stelligste aanbevolen.

De fietsen dienen, zoals voorgeschreven door de wegcode, perfect in orde te zijn.

Leden die deelnemen aan de fietstochten dienen stipt de wegcode na te leven.  Ze zullen steeds de nodige hoffelijkheid en respect vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.

De clubleden rijden steeds in groepsverband en waar mogelijk per twee.  Clubleden die van de groep wegrijden doen dit op eigen risico en buiten de verantwoordelijkheid van Wielerclub Serskamp. Indien door omstandigheden te wijten aan het parcours van de rit de groep uiteenvalt, dient de wegcode gevolgd te worden die dan van toepassing is en zal ernaar gestreefd worden om zodra dit mogelijk is opnieuw in clubverband te fietsen.

De bestuursleden of wegkapiteins kunnen gebruik maken van een signaal om de groep te hergroeperen of te laten vertragen in geval van risico op ongevallen of wanneer de groep uit elkaar gevallen is.

Indien bij overtreding van de wegcode een clublid geverbaliseerd wordt, zal hij zelf dienen in te staan voor het betalen van de geldboete. De clubkas komt niet tussen.

Programma en rittenschema

Door het bestuur wordt een volledig programma opgesteld. Dit programma kan geraadpleegd worden op onze website en in ons clublokaal Cabana.

Het rittenschema wordt soepel geïnterpreteerd en kan veranderd worden op de dag van de rit zelf omwille van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, andere organisaties op het parcours, …

De vertrektijden zullen strikt nagekomen worden zoals vermeld op het programma. Er zal maximum 5 minuten gewacht worden.

In geval van slecht weer beslist de aangeduide ritverantwoordelijke en de aanwezige bestuursleden of de voorziene rit al dan niet zal plaatsvinden. Ieder lid die ingelicht wenst te worden omtrent het al dan niet plaatsvinden van de voorziene rit, zal zelf contact dienen op te nemen met de ritverantwoordelijke, die op het programma vermeld staat.

Indien de ritleider en de aanwezige bestuursleden beslist hebben om de voorziene rit te schrappen wegens de slechte weersomstandigheden kunnen zij steeds beslissen om een alternatieve rit te rijden. Deze alternatieve rit is een clubactiviteit, indien er minstens vijf deelnemers meerijden, de bestuurder van de volgwagen inbegrepen. De rit komt dan in aanmerking voor het clubkampioenschap.

De deelname aan rally’s worden eveneens vastgesteld door het bestuur van Wielerclub Serskamp. Aan deze ritten kunnen alle clubleden op vrijwillige basis deelnemen maar in clubverband. Tijdens alle ritten gelden de bepalingen van de wegcode terzake.

Wegkapiteins en ritleiders

Het bestuur zal jaarlijks de wegkapiteins aanduiden. Deze personen zijn, samen met de bestuursleden, bevoegd voor de begeleiding van de clubuitstappen.

De clubuitstappen gaan door onder de leiding van de ritleider, hierin bijgestaan door de bestuursleden, die in de groep aanwezig zijn. De ritleider kent de weg en het aantal kilometers. Hij is ook verantwoordelijk voor de gemiddelde snelheid en is verplicht om het tempo zo te regelen dat de groep steeds samenblijft. De ritleider zal de weg aanduiden voor de kopmannen. De rest van de groep volgt hen, zodat misverstanden tijdens de rit worden vermeden. De ritten worden in groep afgewerkt en aan de snelheid opgegeven door de wegkapiteins, hierin bijgestaan door de bestuursleden.

De wegkapiteins kunnen eventueel beslissen om tijdens de rit een zone van “vrije snelheid” in te lassen. De ritverantwoordelijken bepalen op basis van de gezamenlijke kwaliteiten van de groep of, en in voorkomend geval, waar, wanneer en hoelang een dergelijke zone van vrije snelheid toegelaten is. De wegkapiteins kunnen bij gevaar de vrije zone affluiten.

Behoudens in geval van akkoord van de wegkapiteins, is het voor clubleden verboden om voor de groep uit te rijden of de groep te verlaten, tenzij de wegcode anders bepaald. In geval van overtreding van dit verbod kan de wegkapitein beslissen dat de kilometers van de overtreder niet zullen bijgeteld worden met het subtotaal van zijn kilometers die meetellen voor het clubkampioenschap.

Fluitsignalen van de wegkapiteins zijn een verwittiging van dreigend gevaar of duiden op een te hoog tempo.  Zij moeten door de groep strikt opgevolgd worden.

Tempo

De groep blijft steeds samen. Iedere deelnemer is ertoe gehouden zijn snelheid aan te passen aan een tempo dat iedereen kan volgen, de slagzin “samen uit, samen thuis” indachtig.

De snelheid wordt bepaald volgens de mogelijkheden van de groep op dat moment. Dit betekent de snelheid waarbij iedereen kan volgen die regelmatig meefietst.  Het tempo wordt bepaald door de wegkapiteins.  Bij een fluitsignaal van hen wordt het tempo verminderd.

Iedereen blijft samen gedurende gans de rit, behoudens daar waar op persoonlijk tempo kan gereden worden.  Nadien wordt op het vooraf afgesproken punt gewacht op iedereen.

Tijdens de rit mag er op een helling in eigen tempo geklommen worden, nadat de ritleider of wegkapitein daartoe het signaal gegeven heeft. Op de top van de helling wordt er gewacht tot de groep volledig samen is.

Voor het eerste halfuur mag de gemiddelde snelheid niet boven de 26 km/uur liggen.

Er wordt niet gereden om de groep uit elkaar te rijden.  Soms kan het gebeuren dat een clublid, ondanks een  tempoverlaging door de wegkapiteins, het tempo toch niet meer kan volgen.   In dit geval kunnen de wegkapiteins beslissen dat het clublid dient plaats te nemen in de volgwagen.

Het tempo van rijden is aangepast aan alle clubleden. In extreme gevallen (wanneer meermaals niet ingegaan wordt op aanwijzingen van de wegkapiteins) neemt het bestuur een beslissing en verwijst de betrokkene(n) naar een andere club of groep.

Volgwagen

De volgwagen wordt onderhouden onder verantwoordelijkheid van twee daarvoor aangeduide bestuursleden namelijk de materiaalverantwoordelijken. Zij zorgen onder verantwoordelijkheid van het bestuur voor het onderhoud van het voertuig (garage, herstellingen, keuring, uitrusting, enz.), het fietsmateriaal, het kuisen van het voertuig zowel binnen als buiten, het naleven van de wegcode inzake uitrusting en veiligheid, het eventueel zoeken naar een nieuw voertuig, enz.

Boetes tijdens de verplaatsingen van en naar de rally’s zijn ten last van de chauffeur.

Ontbinding van de club

In het geval de club zou ophouden te bestaan en ontbonden zou worden, dienen volgende zaken afgehandeld te worden:

 • Alle roerende goederen (zoals: volgwagen, reservemateriaal, andere) en eventuele onroerende goederen die eigendom zijn van de club dienen voor een billijk en marktconform bedrag te worden verkocht.

De opbrengst van bovengenoemde verkoop vermeerderd met de resterende tegoeden van de verschillende bankrekeningen (bij eventueel verschillende financiële instellingen) dienen in 2 gelijke delen te worden verdeeld en evenredig geschonken aan:

 • Kinderkankerfonds vzw
  Met maatschappelijke zetel te:
  W. Van Nassaustraat 4
  9000 Gent
 • Kom op tegen kanker vzw
  Met maatschappelijke zetel te:
  Koningsstraat 217,
  1210 Brussel